Skip to main content

Netwerkpleegzorg

Als een kind in zijn/haar omgeving pleegouders vindt, noemen wij dit ‘netwerkpleegzorg’.

Dan gaat het bijvoorbeeld om opa en/of oma, oom en/of tante, een buurvrouw of een vader en/of moeder van een vriendje of vriendinnetje.

Waarom officieel pleegouder worden?

Iemand roept jouw hulp in of je wilt zelf graag een kind opvangen. Als je informeel helpt, regel je het onderling. Dat kan een goede en voor het kind vertrouwde oplossing zijn. Informele opvang kan lang goed gaan, maar wat als er meningsverschillen ontstaan over bijvoorbeeld de opvoeding en de financiën? Voor alle betrokkenen kan het beter zijn om de opvang officieel te regelen. Er worden dan afspraken gemaakt en je maakt aanspraak op de pleegzorgbegeleiding en op een financiële vergoeding.

 

Hoe word je pleegouder van een bekend kind?

Als je de informele zorg officieel wilt regelen, kan dit via de gemeente waar het kind vandaan komt of via de betrokken Gecertificeerde Instelling (GI). Als de gemeente of de GI jouw verzoek tot het formaliseren van de informele opvang goedkeurt, kan de gemeente of GI zich melden bij de pleegzorgorganisatie. De volgende stappen maken dan onderdeel uit van de procedure:

 

  • De pleegzorgorganisatie vraagt je om een machtigingsformulier in te vullen zodat de Raad voor de Kinderbescherming informatie in kan winnen over jezelf en jouw huisgenoten ouder dan twaalf jaar. De Raad controleert of een van de gezinsleden een strafblad heeft. Als de Raad de situatie oké vindt, geeft deze een Verklaring van Geen Bezwaar af. Mensen die deze verklaring niet krijgen, mogen geen pleegouder worden.
  • Een netwerkscreening waarin de gezinsonderzoekers onderzoek komen doen naar de veiligheid van de situatie voor het kind, de mogelijkheden tot samenwerken met de ouder(s), de begeleidbaarheid van de pleegouders, gezinsgeschiedenis, etc. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt.
  • Per pleegouder moet de pleegzorgorganisatie één referentie ontvangen. Dit mag zowel een formele als een informele referentie zijn.
  • Er vindt een uitgebreide veiligheidscheck plaats.
  • Binnen maximaal 13 weken beslist de pleegzorgorganisatie op basis van het onderzoek of je officieel pleegouder kan worden.
  • Er wordt een pleegcontract gemaakt tussen pleegouder en pleegzorgorganisatie.

 

Alle bovengenoemde documenten worden verzameld in het pleegouderdossier. Dit dossier is enkel inzichtelijke voor pleegouder(s) en pleegzorgorganisatie.

 

Wanneer is officiële netwerkpleegzorg niet mogelijk?

Wanneer één of beide ouders van het kind woont/wonen op hetzelfde adres als het kind. Dit komt bijvoorbeeld voor als grootouders voor hun kleinkind zorgen. Hun kind, de ouder van het kleinkind, kan in sommige gevallen dan ook bij grootouders inwonen. Echter als ouder en kind op hetzelfde adres ingeschreven, is officiële netwerkpleegzorg niet mogelijk.  De ouder wordt dan geacht zelf voor diens kind te zorgen.

 

De landelijke, wettelijke criteria voor het worden van netwerkpleegouder zijn:

  • Een door de Raad voor de Kinderbescherming afgegeven Verklaring van Geen Bezwaar
  • De pleegouder dient minimaal 21 jaar oud te zijn
  • De pleegzorgorganisatie moet de netwerkscreening positief afronden