Vanaf 18 jaar verandert er veel.

Als pleegkinderen 18 jaar worden, zijn ze voor de wet volwassen. De jeugdhulp en de pleegvergoeding kunnen doorgaan totdat een jeugdige 21 jaar is. Financiële regelingen zijn vaak ingewikkeld en aanvraagprocedures kosten tijd. Daarom is het belangrijk om al met elkaar om de tafel te gaan zitten als een pleegkind 17 jaar wordt.

Wel of geen voortgezette jeugdhulp

Ook na hun 18e verjaardag hebben sommige pleegkinderen behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Ze kunnen tot hun 21e een beroep doen op voortgezette jeugdhulp. Deze is altijd vrijwillig. De gemeente beslist over voortgezette jeugdhulp. De pleegzorgbegeleider en/of (gezins)voogd kunnen hierbij helpen. Zolang er sprake is van voortgezette hulp voor een pleegkind, zorgt de Pleegzorg organisatie voor begeleiding van pleegouders en jongere en een pleegvergoeding voor de pleegouders. De hulp eindigt wanneer er geen hulpvraag meer is, wanneer het pleegkind geen hulp meer wil of als de jongere 21 jaar wordt.

Toch extra hulp

Denkt je pleegkind in eerste instantie dat hij zich prima kan redden en blijkt er toch een hulpvraag te ontstaan? Het eerste half jaar nadat de jongere 18 is geworden, kan hij alsnog hervatting van jeugdhulp aanvragen.

Volwassen worden, wat betekent dat financieel?

Studerende jongeren

Een pleegkind van 18 jaar of ouder die een voltijd opleiding in het MBO volgt, kan studiefinanciering aanvragen. Voor nieuwe studenten die een voltijd of duale opleiding in het HBO of aan een universiteit volgen, is met ingang van 1 september 2015 de studiefinanciering een lening, die na de studie moet worden terugbetaald. Deze lening is niet verplicht. De aanvullende beurs en het studentenreisproduct blijven bestaan. Voor studenten die voor 1 september 2015 met hun opleiding zijn gestart, gelden de oude regels.
Vraag studiefinanciering bij voorkeur 3 maanden van tevoren aan. Let op de regels voor de uitbetaling van de studiefinanciering: deze start niet direct op de 18e verjaardag van een pleegkind en wordt pas uitbetaald aan het eind van elke maand.

Werkende jongeren

Werkt je pleegkind en is het inkomen minder dan het minimumloon? Dan kan hij een zich melden bij (een Jongerenloket van) het UWV of op Werk.nl voor aanvullend werk, ander werk en/of scholing.

Jongeren die niet studeren en niet werken

Als uw pleegkind niet studeert en ook niet werkt, kan hij een beroep doen op het UWV voor het vinden van werk en/of scholing en een uitkering.

Jongeren die arbeidsongeschikt zijn

Als een jongere niet werkt en niet studeert omdat hij volledig arbeidsongeschikt is en ook in de toekomst niet meer zal kunnen werken, kan hij een beroep doen op de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) voor arbeids- en inkomensondersteuning. Daarvoor kun je terecht bij het UWV. Gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikte jongeren die niet studeren of werken, vallen onder de Participatiewet.

Wel of geen pleegvergoeding voor pleegouders?

Pleegzorg eindigt als je pleegkind 21 jaar wordt. Je hebt dan geen recht meer op de pleegvergoeding. Krijgt je pleegkind voortgezette jeugdhulp? Dan heb je als pleegouder(s) wel recht op een pleegvergoeding, onafhankelijk van het inkomen van je pleegkind.

Met elkaar afspraken maken

Je pleegkind krijgt zijn inkomsten op een eigen bankrekening gestort. Het is belangrijk om op tijd duidelijke afspraken te maken over geld en die op papier te zetten, of er nu sprake is van voortgezette jeugdhulp of niet. Wat je met elkaar afspreekt, is afhankelijk van de inkomsten van je pleegkind. De Pleegzorg begeleider en/of jeugdbeschermer kunnen hierbij helpen.

Zorgverzekering

Jongeren moeten na hun 18e verjaardag zelf een zorgverzekering afsluiten. Ze kunnen zorgtoeslag aanvragen via de belastingdienst.

Aansprakelijkheidsverzekering

Volgens de wet is een ouder die het gezag uitoefent of de voogd aansprakelijk voor schade die minderjarige gezinsleden tot 14 jaar veroorzaken. Een jongere van 14 of 15 jaar is zelf, samen met de ouder of voogd aansprakelijk en een jongere vanaf 16 jaar is zelf alleen aansprakelijk voor vergoeding van de aangerichte schade. Daarom is het belangrijk tegen aansprakelijkheid verzekerd te zijn. De Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) van pleegouders of eigen ouders blijft in principe voor jongeren tot 21 jaar geldig. Het is belangrijk om hierover de polisvoorwaarden na te lezen of dit bij de verzekeraar na te vragen, zodat de jeugdige een eigen verzekering af kan sluiten als dit nodig is.

Meer informatie?

Is je situatie net iets anders en/of heb je de juiste informatie niet in deze tekst kunnen vinden? Neem dan, afhankelijk van je vraag, contact op met de Pleegzorg organisatie of een van onderstaande instanties.

Belastingdienst
Telefoon: 0800-0543
www.belastingdienst.nl

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor informatie over studiefinanciering
Telefoon: 050-5997755
www.duo.nl

NIBUD
O.a. voor informatie over kostgeld en studiekosten jongeren
Telefoon: 030-23 91 350
www.nibud.nl
info@nibud.nl

Sociale Verzekeringsbank
O.a. voor informatie over kinderbijslag en persoonsgebonden budget
Telefoon: op de website vindt u het telefoonnummer van een kantoor bij u in de regio.
www.svb.nl

UWV
O.a. voor informatie over werk zoeken en uitkeringen (o.a. ook Wajong)
www.werk.nl
www.uwv.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
O.a. voor informatie over de Wet investeren in jongeren en de Wajong
Telefoon: 1400 (de gebruikelijke belkosten)
www.rijksoverheid.nl
Twitter: @Rijksoverheid voor vragen over wetten en regels

Kwikstart
Informatie over wat jongeren moeten regelen als ze 18 jaar worden, met een uitgebreide checklist: www.kwikstart.nl