Pleegzorg Nederland, de koepelorganisatie voor Pleegzorg aanbieders in Nederland heeft een interessante en uitgebreide selectie gemaakt van boeken, tijdschriften en vakliteratuur die je meer informatie geeft over Pleegzorg. Scoor Pleegzorg geeft die informatie graag aan je door.

Informatieve boeken

Jíj boft dat je mij hebt – Openhartige gesprekken over pleegzorg
Actueel boek voor (potentiële) pleegouders
Marga Baas en Anja Breijer
Lenthe Publishers, Amsterdam 2015
ISBN 978-90-75458-75-6
Marga Baas en Anja Breijer herschreven en actualiseerden hun boek Jíj boft dat je mij hebt! uit 2011. Hun nieuwste editie is een bloemlezing van ervaringen van onder anderen pleegouders, pleegkinderen, een voogd en een kinderrechter. De auteurs willen daarmee vooroordelen en misverstanden over pleegzorg uit de weg ruimen en Nederlanders de ‘pleegouder in zichzelf’ laten ontdekken: er is namelijk dringend behoefte aan nieuwe pleegouders. In Jíj boft dat je mij hebt! komen alle betrokkenen aan het woord. Met goede en slechte ervaringen, tips en ontroerende en grappige anekdotes. ‘Elk verhaal toont aan hoe belangrijk het is dat er pleegouders zijn’, zegt Marga. ‘En dat het soms moeilijk is, maar ontzettend dankbaar. Wie het pleegouderschap overweegt, moet dit boek zeker lezen.’

De cirkel van verbinding
Renée Wolfs
Uitgeverij Aspekt(Aspekt, 2014. ISBN-13: 978-94-6153294-7
Inhoud: Wolfs heeft de ‘Cirkel van verbinding’ speciaal ontwikkeld voor geadopteerden en voor pleegkinderen. In de cirkel van verbinding staan zeven basiselementen centraal: het lichaam, het hoofd, het hart, de omgeving, het verleden, het heden en de toekomst. In het boek wordt ingegaan op de (verschillende) ervaringen van geadopteerden en pleegkinderen. Veel pleegkinderen rouwen al in de kindertijd om het contact dat er wel of niet is. Pleegkinderen worden tijdens de ontmoetingen met hun ouders vaak geconfronteerd met verliesgevoelens van henzelf en van hun ouders.
Meer informatie en weblog auteur.

Ik noem je bij je naam -Verhalen over opvoeden en loslaten door een pleegouder.
Gerda Kruiger
Uitgeverij Profiel, 2013
ISBN-109052945543
ISBN-139789052945545
Inhoud: Opvoeden is vallen en opstaan. Gerda Kruiger is al jaren pleegmoeder in hart en nieren. In de loop der jaren heeft zij, samen met haar man, veel kinderen een thuis in haar gezin gegeven. Een liefdevol vasthouden en dan weer loslaten. De columns van Gerda zijn bijeengebracht in deze publicatie. De verhalen geven een openhartige inkijk in de praktijk waar alle (pleeg)ouders mee te maken hebben. Het beschrijft de dagelijkse problemen, de valkuilen maar ook de charme van het opvoeden van kinderen.

Pleegkinderen – Opvoeding, begeleiding en zorg
Anne Maaskant, Anouk Reinders
Lannoo Campus, 2013()
EAN: 9789401411639
Inhoud: In het boek maken voorbeelden, tips en adviezen vanuit de dagelijkse praktijk duidelijk hoe (aanstaande) pleegouders, hulpverleners en leerkrachten met pleegkinderen kunnen omgaan. Het beantwoordt vragen als: met welke problemen krijgen pleegkinderen en hun pleegouders vaak te maken? Wat betekent het voor de ouders bij wie een kind uit huis geplaatst is? En wat betekent het voor het betrokken kind?

Het meisje met het omgekeerde magneetje
Pleegmoeders Linda en Cornelie
Inhoud: Dit prentenboek is voor kinderen van ca. 3 tot 6 jaar en hun (pleeg)ouders. Dit boekje maakt het onderwerp hechting bespreekbaar voor jonge (pleeg)kinderen.
Het boekje is hier te downloaden. (NB: dit boekje werd uitgegeven in een beperkte oplage door de auteurs en gedistributeerd en is niet te bestellen via Pleegzorg Nederland, noch via de boekhandel.)

In huis en hart, interviews met pleegouders
Tim de Jong
Van Gorcum, Assen 2011
Inhoud: Interviews met pleegouders over alle aspecten van het pleegouderschap, met persoonlijke verhalen over de leuke en lastige kanten van pleegzorg, de dilemma’s, de teleurstellingen en de successen.

Een blauwe plek op je ziel
Frieda Flens-Meijer
Inmerc, Utrecht/Antwerpen 2010
Inhoud: Frida Flens-Meijer schreef een dagboek voor haar pleegdochter als herinnering aan haar eerste levensjaren. Het dagboek is verweven in dit boek, dat een realistisch beeld geeft van de pleegzorgpraktijk. De pleegdochter is inmiddels door het pleeggezin geadopteerd.

Pleegouderschap in de praktijk – Werkboek voor de pleegouder
Gerda Doelman
Uitgeverij Nelissen 2009
Inhoud: dit boek gaat in op de vele kanten van het pleegouderschap. Een pleegouder is in de eerste plaats een ouder-opvoeder, geen hulpverlener. Toch kunnen zich situaties voordoen, waarin je meer moet doen dan ‘gewoon opvoeden’. Dit boek is bedoeld om inzicht in het pleegouderschap te vergroten.

Crisiskinderen, dagboek van een opvangmoeder
Roos Haasse
Uitgeverij balans, Amsterdam 2008
Inhoud: Roos Haasse werd als baby pleegkind en besloot toen ze volwassen was om zelf pleegmoeder te worden. Samen met haar man ving ze meer dan 100 kinderen op die om allerlei redenen uit huis werden geplaatst. Ze schrijft vanuit de praktijk en met grote liefde over de kinderen.

Pleegouders – Zeven gesprekken over pleegzorg
Pleegoudersupport Zeeland (Ed.)
Pleegoudersupport Zeeland
Inhoud: dit boek werd geschreven in opdracht van de Stichting Pleegoudersupport Zeeland omdat Jeugdzorg en Pleegzorg regelmatig negatief in het nieuws komen. Ook het woord pleegouder wordt niet altijd correct toegepast in de media. Dat heeft zijn weerslag op de beeldvorming over Pleegzorg. Dit boek wil iets doen aan die negatieve beeldvorming.

Paraplu voor Pleegouders in de juridische praktijk
Mariska Kramer
SWP, Amsterdam 2005
ISBN 90 6665 647 6
Inhoud: Juridische facetten van pleegzorg, uitgelegd in gewone mensentaal en voorzien van praktijkvoorbeelden.

Pleegzorg, jeugdzorg voor het kind
P.M. van den Bergh & A.M. Weterings
Utrecht: Agiel, 2007
ISBN 978-90-77834-36-7
Inhoud: dit boek biedt de wetenschappelijke onderbouwing van de ‘Beleidsvisie Kind in de pleegzorg’. Vanuit het perspectief van de hechtingstheorie worden het belang van het kind in de jeugdzorg, de ontwikkeling van pleegkinderen en de betekenis van ouders en oudercontacten uitgewerkt. Het boek eindigt met overwegingen voor hulpverleningsbeleid in de jeugd- en pleegzorg.

(Pleeg) kinderen en vreemd gedrag!?
Martine F. Delfos (red.), Nelleke Visscher
Uitgeverij SWP, Amsterdam 2013 (2e herziene druk)
ISBN 978 9088 5010 50
Inhoud: Nelleke Visscher, oud-hoofdredacteur Mobiel tijdschrift voor de pleegzorg, en Martine F. Delfos, psycholoog, vroegen vooraanstaande Nederlandse deskundigen hun licht te laten schijnen op verschillende gedragsproblemen. Angst, loyaliteit, adoptie, afstemmingsonrust, gehechtheid, rouwen, seksueel misbruik, ADHD, borderline, depressie, pesten, autisme en sociale onhandigheid worden beschreven en in de context geplaatst van het pleegkind. Naast het verhaal van de deskundige is er het verhaal van een (pleeg)ouder over het betreffende onderwerp. Daardoor ontstaat een genuanceerd beeld van verschillende problemen en hun impact op (pleeg)gezinnen.

‘Ze zijn er gewoon voor mij’ Pleegkinderen over de pleegzorg
WESP BV. Voorhout 1998
ISBN 90-76027-09-9
Bestelwijze: Schriftelijk of telefonisch te bestellen bij Bureau WESP, Componistenlaan 55a, 2215 SN Voorhout, Tel: 0252-21852
Inhoud: Welke ervaringen doet een kind op als het in een pleeggezin terechtkomt? Wat vinden pleegkinderen belangrijk? Waar letten kinderen in pleeggezinnen op als zij ‘de’ pleegzorg beoordelen? Zijn er verschillen tussen groepen kinderen en de manier waarop zij de verschillende soorten pleegzorg waarderen? Deze en andere vragen komen aan de orde in een tweeledig onderzoeksproject dat is uitgevoerd in de periode 1996 – 1998.

Tijdschriften

Mobiel: tijdschrift voor pleegzorg
Stichting Mobiel
Postbus 753
8000 AT ZWOLLE
Telefoon: 038-4222526
Email: uitgever@mobiel-pleegzorg.nl
Website: www.mobiel-pleegzorg.nl
Een overzicht van het meest recente nummer en een on-line archief van belangwekkende artikelen uit eerdere nummers zijn op de website te raadplegen. Inhoud: Mobiel is een onafhankelijk tijdschrift voor pleegzorg en richt zich op allen die betrokken zijn of zich betrokken voelen bij het pleegzorgwerk. Mobiel verschijnt 6 keer per jaar.

Pleegcontact
Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Utrecht.
Verschijnt 4 keer per jaar.
Inhoud: blad van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
Verscheen t/m 1996 onder de titel: Pleegkontakt
Website: www.denvp.nl

Vakliteratuur

De Kleine Gids Pleegzorg
Juridisch en pedagogisch (ver)antwoord
dr. Petra Bastiaensen en mr. Mariska Kramer
Kluwer, 2012 – ISBN: 9789013096255
De Kleine Gids Pleegzorg beschrijft in toegankelijke taal de nieuwe wetsvoorstellen over de jeugdzorg en de meest actuele juridische en pedagogische uitgangspunten, met betrekking tot doel en duur van een pleegzorgplaatsing, overplaatsing van pleegkinderen en bezoekregeling tussen pleegkinderen en hun ouders.

Methodiekboek Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie
Ouders helpen bij het invullen van de ouderrol na plaatsing van hun kind bij pleegouders
G. Haans e.a.
SWP, Amsterdam, 3e herziene druk 2010
ISBN 978 90 8850 129 6
Het ‘Methodiekboek Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie’ van G‚ Haans e.a. beschrijft een methode om ouders te begeleiden bij een pleegzorgplaatsing als opvoedingsvariant. In de begeleiding gaat het om verwerking van het verlies en het vinden of accepteren van een nieuwe rol als ouder. De auteurs beogen met dit methodiekboek inzicht te geven in de mechanismen, waarvan ouders zich bedienen en in de positie van het betrokken kind. Vervolgens werken zij een methode uit waarmee (pleeg)ouderbegeleiders de ouders kunnen begeleiden bij de verliesverwerking, en in het vinden of accepteren van hun nieuwe rol. Speciale aandacht besteden de auteurs aan het gebruik van de methodiek in geval van psychopathologie bij ouders.

Kennisboek Pleegzorg
Dr. J. Strijker
Uitgeverij Stili Novi (2009)
Kennisboek pleegzorg geeft de lezer een goed gedocumenteerd overzicht van research en klinische bevindingen in de pleegzorg. Het boek is bestemd voor studenten orthopedagogiek, gedragswetenschappers en beleidsmakers die inzicht willen krijgen in pleegzorg. Ook zou het boek niet mogen ontbreken in de bibliotheek van de zorgaanbieder. In Kennisboek pleegzorg staan negen belangrijke thema’s binnen de pleegzorg beschreven: Wetgeving in Nederland, Werving en uitval van pleegouders, Hechting, Loyaliteit en bezoek van de ouder, Mishandelde kinderen in de pleegzorg, Het pleeggezin, Netwerkzorg en netwerkpleegzorg, Afgebroken plaatsingen: oorzaken en gevolgen, Overgang naar volwassenheid.

Kiezen voor kinderen: een nieuwe blik op het samenspel in pleegzorg
Joep Choy en Ellen Schulze (2009)
Het boek is te bestellen via de website www.spirit.nl of per mail servicepuntsecretariaat@spirit.nl voor € 25,- (incl. verzendkosten)
Inhoud: Pleegkinderen hebben er recht op om zo snel mogelijk te weten of zij terug gaan naar huis of in een pleeggezin blijven wonen. In de praktijk komt het vaak voor dat hierover geen knoop wordt doorgehakt. Het telkens uitstellen van een duidelijk besluit is schadelijk voor de ontwikkeling van een kind. Het boek beschrijft een aanpak om het toekomstperspectief van het kind op systematische wijze te onderzoeken. Hiertoe wordt de ‘beoordelingsboog’ geïntroduceerd. Met dit instrument kunnen pleegzorgwerkers aan de hand van negen factoren een gedegen advies formuleren over het perspectief van het kind. Het belang van het kind bij een veilig ontwikkelingsklimaat geeft bij deze advisering de doorslag. Dit boek beschrijft tevens hoe met behulp van systeemtheoretische interventies tegenstellingen tussen de vele betrokken partijen bij pleegzorg overbrugd kunnen worden. Zo ontstaat er ‘samenspel’ en kan ’tegenspel’ voorkomen worden.

Uitdagingen voor pleegouders: Een empirisch onderzoek naar factoren die samenhangen met de aanpassing van het pleegkind
Strijker, J. & Knorth, E.J.
Tijdschrijft voor orthopedagogiek, kinderpsychatrie en klinische kinderpsychologie, 1, 2-15, 2009.
Dit artikel kunt u hier downloaden

Placement History of Foster Children:
Strijker, J, Knorth, E.J. and J. Knot-Dickscheit (2008 )
Placement History of Foster Children: A study of Placement History and Outcomes in Long-Term Family Foster Care
Child Welfare, volume 87, no. 5.
Met behulp van 419 dossiers zijn samenhangen bestudeerd tussen enerzijds de aanpassing van het pleegkind aan het pleeggezin en anderzijds factoren die de geschiedenis van het kind beschrijven, factoren die de geschiedenis van de ouder beschrijven en factoren die de relatie tussen ouder en pleegkind gedurende de pleegzorgplaatsing beschrijven. Problemen in de voorgeschiedenis van het pleegkind en factoren die betrekking hebben op de relatie tussen het kind en de (biologische) ouders blijken van invloed op de mate van aanpassing aan het pleeggezin. Omdat veel pleegkinderen een problematische achtergrond hebben, kan de vraag gesteld worden of pleegouders wel altijd voldoende toegerust zijn om met deze problemen om te gaan.
Dit artikel kunt u hier downloaden.

Pleegzorg, jeugdzorg voor het kind
Peter van den Bergh & Tonny Weterings
Pedagogische besluitvorming bij uithuisplaatsing
Uitgeverij Agiel, Utrecht, 2007
ISBN 978-90-77834-36-7
Het boek biedt de wetenschappelijke onderbouwing van de ‘Beleidsvisie Kind in de pleegzorg’. Vanuit het perspectief van de hechtingstheorie worden het belang van het kind in de jeugdzorg, de ontwikkeling van pleegkinderen en de betekenis van ouders en oudercontacten uitgewerkt. Het boek eindigt met overwegingen voor hulpverleningsbeleid in de jeugd- en pleegzorg.

Pleegkinderen in conflictsituaties
Christina Maria Okma Rayzer
Mei 2006
ISBN 90-393-42083
Pleegkinderen reageren anders in disciplinesituaties dan biologische kinderen. In situaties waar persoonlijke wensen centraal staan – zoals bij televisie kijken – durven biologische kinderen zich vaak heftiger te verzetten dan pleegkinderen. Om het perspectief van kinderen te kunnen begrijpen, moet verder gekeken worden dan naar gedrag alleen, stelt Krista Okma-Rayzner. Wanneer volwassenen de tijd nemen om met kinderen te praten blijkt dat kinderen goed kunnen uitleggen; dat biedt mogelijkheden tot verandering. De postitieve vaardigheden van een kind in voor hem of haar gunstige omstandigheden, kunnen overgeheveld worden naar ‘lastige’ situaties. Dit geldt zeker voor pleegkinderen: de situaties waarin zij niet of minder geneigd zijn zich terug te trekken, kunnen als aanknopingspunt dienen om te komen tot vertrouwen en begrip.
Download hier het volledige proefschrift “Pleegkinderen in conflictsituaties”.

Voor een pleegkind met recht een toekomst
E.C.C. Punselie
Kluwer b.v., Uitgeverij, 2006
ISBN 9789013033281
Lies Punselie pleit ervoor om in het belang van het kind de wettelijke positie van pleegouders te verbeteren. Pleegouders moeten eerder de voogij kunnen krijgen over het kind en de huidige financiële consequenties die verbonden zijn aan gezamenlijke voogdij van pleegouders moeten worden afgeschaft. De overheid zou zich meer moeten inspannen om inkomstenderving van pleegouders te compenseren.
Het belang van het kind moet voorop staan en niet de onmacht of ongeschiktheid van de ouders; kinderen moeten vaak te lang afwachten of hun ouders hun leven weer op orde krijgen. Eén van de stellingen bij het proefschrift luidt: ‘Het huidige pakket kinderbeschermingsmaatregelen is ten onrechte toegesneden op de opvoedcapaciteiten van de ouders in plaats van toegesneden te zijn op de opvoedbehoefte van het kind.’

Paraplu voor Pleegouders in de juridische praktijk
Mariska Kramer
SWP, Amsterdam 2005
ISBN 90 6665 647 6
Juridische kost voor pleegouders aan de hand van praktijkvoorbeelden, uitgelegd in gewone mensentaal.

Dichter bij huis, netwerkpleegzorg in Nederland
Riet Portengen
NIZW, 2002
Inhoud: Dit boek bundelt de ervaringen en ontwikkelingen binnen de netwerkpleegzorg in Nederland. De auteur gaat in op de theoretische achtergronden en schetst een beeld van de huidige praktijk en omvang van netwerkpleegzorg. Er is vele aandacht voor de dilemma’s waar hulpverleners voor komen te staan en er worden hen technieken en vaardigheden aangereikt. De auteur maakt duidelijk dat netwerkpleegzorg een belangrijkere plaats en meer erkenning verdient dan tot nu toe het geval is.

Hechting en therapeutische pleegzorg
G.H.F. van der Most e.a.
Van Gorcum, Assen 2001
Inhoud: Hechting en therapeutische pleegzorg, een behandelmethodiek voor kinderen met een bedreigd perspectief, beschrijft de problematiek van de therapeutische pleegzorg vanuit uiteenlopende invalshoeken. Op basis van de concrete, praktische ervaringen van betrokkenen – de kinderen, hun ouders en pleegouders – biedt dit boek de lezer een kritische beschouwing van de aanpak. Een therapeutisch pleeggezin kan, zo blijkt, een uitkomst zijn voor kinderen die graag zo gewoon mogelijk leven, ondanks hun problemen en problematische levensstart.

Pleegzorg in balans, bestaanszekerheid voor kinderen
Dr. A.M. Weterings
Garant, Leuven / Apeldoorn 1998
Inhoud: In dit boek worden de problemen van pleegkinderen beschreven in relatie tot hun ouders en tot hun pleegouders. Ook als pleegouders het kind opvoeden, blijven de biologische ouders zijn ouders. De emotionele problemen die hierdoor bij het kind ontstaan, worden in het boek begrijpelijk gemaakt. Van daaruit worden handvatten gegeven voor het beleid en de begeleiding ten behoeve van de pleegzorgsituatie. Ook de juridische consequenties daarvan worden beschreven.