Skip to main content

Financiën en regelingen

Onderstaand vind je alles wat je als pleegouder moet weten over financiën, wettelijke regelingen en voorzieningen.

Pleegvergoeding

De Rijksoverheid stelt jaarlijks het basisbedrag voor de pleegvergoeding vast. De pleegvergoeding is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind. De huidige vergoeding vind je hier.

 

Pleegvergoeding en belasting

Het basisbedrag, de toeslag (voor extra kosten) en de vergoeding van bijzondere kosten zijn onkostenvergoedingen en blijven bij een beoordeling van inkomsten van pleegouders, bijvoorbeeld in het kader van loon- en inkomstenbelasting, van huurtoeslag of van aanvraag van bijstand, buiten beschouwing.

 

Pleegkind en (pleeg)ouder niet verplicht tot fiscaal partnerschap

Met ingang van 1 januari 2018 kunnen pleegkinderen en hun verzorgende ouders als zij elkaars fiscaal partner zijn een verzoek doen om niet langer als partner te worden aangemerkt door de Belastingdienst.

Wanneer een meerderjarig pleegkind niet is aangemerkt als fiscaal partner telt de Belastingdienst de inkomsten van dit pleegkind niet mee bij het bepalen van de inkomstenbelasting en het recht op toeslagen voor een (alleenstaande) (pleeg)ouder.

 

Bijzondere kosten

Sommige kosten die door pleegouders gemaakt worden kunnen (deels) door de pleegzorgorganisatie worden vergoed. Het is belangrijk dat de pleegouder de kosten eerst voorschiet, waarna een declaratie ingediend kan worden bij de pleegzorgorganisatie.

 

Zie de lijst bijzondere kosten voor verdere uitwerking.

 

Geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een extra heffingskorting op de inkomstenbelasting. Dat betekent dat minder belasting en premies hoeven te worden betaald. De korting is bestemd voor alleenstaande ouders en minstverdienende partners die kinderen onder de twaalf jaar verzorgen. De hoogte van de korting hangt af van de hoogte van het inkomen.

Een pleegouder die aan een kind Pleegzorg biedt in het kader van de Jeugdwet en daarvoor een pleegvergoeding ontvangt, komt niet in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting, zo blijkt uit een reactie van het ministerie van VWS op Kamervragen. De reden hiervoor is dat een pleegkind niet wordt opgevoed en onderhouden als een eigen kind en het in de inkomstenbelasting dus niet gelijk wordt gesteld met een eigen kind.

 

Aanvullende zorgverzekering pleegkinderen

Voor pleegkinderen met een voogdijmaatregel kan via de Gecertificeerde Instelling een aanvullende zorgverzekering worden afgesloten. Verzekeraar VGZ biedt de mogelijkheid tot het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering, terwijl de basisverzekering via de (pleeg)ouders blijft lopen.

De aanvullende zorgverzekering staat ook open voor kinderen die onder toezicht staan van een Gecertificeerde Instelling en uit huis geplaatst zijn. Deze regeling geldt niet voor pleegkinderen waarvan een van de pleegouders de voogdij heeft, bij een vrijwillige plaatsing of voor pleegkinderen die ouder zijn dan 18 jaar.

 

Pleegvergoeding en schuldsanering

De pleegvergoeding wordt niet gezien als inkomen en valt daarom buiten een eventuele schuldsanering.

 

Geen beslag

Wanneer pleegouders schulden hebben in het kader van schuldsanering en een betalingsregeling hebben getroffen, gebeurt het regelmatig dat beslagleggers ook de pleegvergoeding in beslag (willen) nemen. Een pleegvergoeding wordt ‘vanwege de bijzondere aard’ niet als inkomen beschouwd, omdat tegenover de vergoeding ook reële kosten staan. Er kan dus geen beslag op worden gelegd.

 

Pleegvergoeding en bijstand

Voor de bijstand is de pleegvergoeding geen inkomstenbron. De pleegvergoeding heeft dus geen invloed op de hoogte van een bijstandsuitkering.

 

Met een pleegkind naar het buitenland

Voor reizen met een pleegkind is een bewijs nodig waaruit blijkt dat het pleegkind bij je woont. Op diverse luchthavens kan gevraagd worden naar een bewijs waaruit blijkt dat het pleegkind in je gezin woont. Regel dit voor vertrek met de ouder(s) en/of voogd. Kijk voor meer informatie op de sites van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of van het Ministerie van Justitie of informeer bij de betrokken pleegzorgbegeleider.

 

Pleegzorgverlof voor pleegouders

Pleegouders die een pleegkind in hun gezin opnemen, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor pleegzorgverlof. Voor meer informatie: zie de website van het UWV.

 

Pleegzorgverlof in deeltijd opnemen

Met ingang van 2015 mag een pleegouder het pleegzorgverlof ook gespreid opnemen en kan er bijvoorbeeld voor kiezen om het verlof in deeltijd op te nemen en het zo te spreiden over een langere periode, zolang dit binnen 26 weken blijft. De werkgever kan de spreiding van het verlof weigeren als hij hiervoor zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft. Het pleegzorgverlof zelf kan hij niet weigeren. Bij een uitkering kan het verlof alleen in een aaneengesloten periode worden opgenomen.

 

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof geeft de werknemer recht op verlof voor de verzorging van thuiswonende zieke (pleeg)kinderen of partner. De duur van het verlof is per kalenderjaar maximaal tweemaal de wekelijkse arbeidsduur. De werkgever moet voor de periode dat de werknemer zorgverlof opneemt loon doorbetalen, maar kan hierop een korting toepassen.

 

Adoptieverlof voor pleegouders

Pleegouders die een pleegkind in hun gezin opnemen, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor adoptieverlof. Voor meer informatie: zie de website van het UWV.

 

Kinderopvang

Een pleegvergoeding heeft geen invloed op de hoogte van de toeslag voor kinderopvang.

 

Volwassen pleegkind gelijkgesteld aan volwassen eigen kind

Volwassen pleeg- en stiefkinderen zijn voor de sociale zekerheid gelijkgesteld aan volwassen eigen kinderen. Alleenstaande ouders met pleegkinderen boven de 18 worden niet gekort op hun uitkering of AOW. Alleenstaande ouders met een volwassen pleegkind krijgen een volledige uitkering. Voorwaarde is dat de alleenstaande ouder kinderbijslag of een pleegvergoeding kreeg toen het kind minderjarig was.

 

overzicht tarieven pleegzorgvergoeding

Vanaf 1 Januari 2024:

Leeftijd Pleegkind Bedrag per maand Bedrag per dag
0 t/m 8 jaar per maand € 709,00 per dag € 23,32
9 t/m 11 jaar per maand € 719,00 per dag € 23,63
12 t/m 15 jaar per maand € 783,00 per dag € 25,73
16 en 17 jaar per maand € 864,00 per dag € 28,41
18 jaar en ouder per maand € 873,00 per dag € 28,70