Skip to main content

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Als ouder heb je rechten en plichten. Hieronder kunt u de belangrijkste vinden.

Jeugdhulp

Volgens de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. In de jeugdwet is vastgelegd dat een kind in het geval van een uithuisplaatsing, indien mogelijk, bij pleegouders of in een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van het kind.

Recht op begeleiding

Ouders hebben recht op begeleiding. De Pleegzorg organisatie moet ouders in ieder geval informeren en betrekken bij de hulp. Het is mogelijk dat ouders intensievere begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld bij het vergroten van hun opvoedingsvaardigheden. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk.

Recht op informatie

Ouders hebben recht op informatie. Over het opstellen van het hulpverleningsplan bijvoorbeeld. Ouders met gezag hebben recht op informatie over hun kind. Vanaf 16 jaar mag een pleegkind zelf beslissen welke informatie ouders krijgen. Hebben ouders geen gezag meer? Dan is er een voogd die belangrijke beslissingen over het kind neemt. Ouders zonder gezag hebben ook recht op informatie over hun kind. Ze moeten hier dan wel zelf om vragen.

Beslissingen nemen

Wanneer ouders gezag hebben over het kind, maken zij de belangrijkste keuzes in het leven van hun kind, bijvoorbeeld schoolkeuze en medische zaken. Dat verandert niet als het kind in pleegzorg verblijft. Wel wordt er samen met elkaar bekeken of de keuzes in het belang zijn van het welzijn, de ontwikkeling en de veiligheid van het kind. De zeggenschap over de dagelijkse gang van zaken ligt voor een deel ook bij pleegouders en betrokken hulpverleners. In het zorgteam maak je samen met de pleegouders en hulpverleners afspraken over de dingen die belangrijk zijn voor jou en je kind.

Je kind blijft je kind, ook als hij/zij niet bij je woont of als je het gezag niet hebt. Een voogd is verantwoordelijk voor jouw kind wanneer jij niet zelf het gezag hebt. De voogd zal jou als ouder betrekken bij belangrijke beslissingen in het leven van je kind. Jouw betrokkenheid is zeer gewenst, net als een goede samenwerking met de pleegouders. Als de voogd jouw keuzes niet in het belang vindt van je kind, dan kan de voogd dit meningsverschil voorleggen aan de kinderrechter. De kinderrechter neemt dan een besluit.