Als ouder heb je rechten en plichten. Hieronder vind je de belangrijkste.

Jeugdhulp

Volgens de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Deze hulp moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De hulpverlening moet zo dicht mogelijk bij huis plaatsvinden en zo kort en zo licht mogelijk zijn als verantwoord is. Ook moet de hulp zo snel mogelijk plaatsvinden. In de Jeugdwet is vastgelegd dat een kind in het geval van een uithuisplaatsing, indien mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van het kind.

Recht op begeleiding

Ouders hebben recht op begeleiding. De Pleegzorg organisatie moet ouders in ieder geval informeren en betrekken bij de hulp. Het is mogelijk dat ouders intensievere begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld bij het vergroten van hun opvoedingsvaardigheden. Ook hiervoor is de gemeente verantwoordelijk.

Recht op informatie

Ouders hebben recht op informatie. Over het opstellen van het hulpverleningsplan bijvoorbeeld. Afhankelijk van de leeftijd wordt ook de jeugdige hierbij betrokken. De Pleegzorg organisatie bespreekt regelmatig de stand van zaken met de ouder.

Vrijwillig of verplicht

Als ouders zelf hulp hebben gezocht en instemmen met de plaatsing van hun kind in een pleeggezin, noemen we dat een vrijwillige plaatsing. Beslist de kinderrechter dat het kind in een pleeggezin wordt geplaatst, dan noemen we dat een justitiële plaatsing. Er zijn twee soorten justitiële plaatsingen:

Ondertoezichtstelling. Ouders houden het gezag, maar krijgen begeleiding van een Gercertificeerde Instelling. Een gezinsvoogd onderhoudt contact. Ouders zijn verplicht de aanwijzingen van de gezinsvoogd op te volgen. Hier vindt u informatie over wat een ondertoezichtstelling inhoudt en welke rol de Raad voor de Kinderbescherming, de rechter en de Gercertificeerde Instelling daarbij spelen.

Gezagsbeëindigende maatregel. De rechter geeft voor onbepaalde tijd de verantwoordelijkheid voor de opvoeding aan iemand anders, meestal een voogd van een Gecertificeerde Instelling.

Kinderbijslag

Als een kind uit huis is geplaatst, kan het recht op kinderbijslag vervallen. Dat hangt onder andere af van de aantoonbare kosten die je als ouder voor je kind maakt. Meer informatie hierover vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.