Iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat telt is dat je een kind een veilige, stimulerende en evenwichtige leefsituatie kan bieden. 

Toch zijn er ook enkele voorwaarden:

  • Je bent minimaal 21 jaar
  • Je kunt een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming verkrijgen (Scoor Pleegzorg vraagt deze verklaring – na toestemming – aan).
  • Je kunt een positieve referentie van bijvoorbeeld een arts, werkgever of leerkracht van je eigen kind verkrijgen.

Scoor Pleegzorg maakt daarnaast aan de hand van onderstaande criteria de inschatting of een constructieve samenwerking met jou mogelijk is.

1. Openheid en duidelijkheid in het contact

Pleegouders zijn in staat tot het onderhouden van positieve contacten met hun eigen gezinsleden, met buren en anderen in hun omgeving, met artsen, leerkrachten en dergelijke en doen dat dus ook met pleegkinderen en de familie van de kinderen. Het is belangrijk dat pleegouders uitkomen voor hun gevoelens. Ook is het van groot belang om informatie uit te kunnen wisselen met mensen die anders denken dan zijzelf, bijvoorbeeld met mensen die door hun levenservaring, leeftijd, cultuur, waarden en normen een andere kijk op verschillende zaken hebben.

2. Samenwerken als team en het delen van ouderschap

Pleegouders delen het ouderschap met de ouders en de familie van het kind. Dit gebeurt niet altijd via directe contacten, maar ook via de gevoelens van het kind over zijn familie. Pleegouders delen ook de zorg en de planning rondom kinderen met de instelling voor Pleegzorg. Pleegouders zijn dus in staat als een team samen te werken en kunnen kinderen helpen al die verschillende belangrijke mensen een plaats te geven in hun leven.

3. Kinderen helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen

4. Kinderen helpen hun gedrag te veranderen zonder hen pijn te doen

6. Pleegouders bieden een pleegkind een veilige leefomgeving

Pleegkinderen hebben meestal veel meegemaakt en zijn veel tekort gekomen. Een uithuisplaatsing is voor ieder kind ingrijpend. Pleegouders zijn in staat om vanuit een stabiele gezinssituatie een veilige leefomgeving te creëren en helpen het kind zich veilig en beschermd te voelen.

Pleegouder worden: een zorgvuldige voorbereiding

De keuze om pleegouder te worden, is een ingrijpende stap. Over de werkwijze bij de voorbereiding en screening zijn landelijk afspraken gemaakt. Download hier een pdf met meer informatie over deze afspraken.

Netwerkpleegzorg: opvang bij bekenden

Het hierboven beschreven voorbereidings- en selectieprogramma geldt voor mensen die een onbekend pleegkind in hun gezin willen opnemen. Daarnaast neemt in Nederland de ‘Netwerkpleegzorg’ sterk toe, dat wil zeggen de plaatsing van pleegkinderen bij familie of bekenden (een onderwijzer, buren of ouders van een vriendje). Meer dan een derde van de pleegkinderen in Nederland woont bij bekenden. Ook een netwerkpleeggezin volgt een selectietraject.

Neem voor meer informatie hier een kijkje op het Platform Pleegzorg.