Als een kind in zijn omgeving pleegouders vindt, noemen wij dat ‘Netwerkpleegzorg’. Dan gaat het bijvoorbeeld om opa en oma, om een tante, een buurvrouw of een vader en moeder van een vriendje.

Waarom officieel pleegouder worden?

Iemand roept je hulp in of je wilt zelf graag een kind opvangen. Als je informeel helpt, regel je het onderling. Dat kan een goede en voor het kind vertrouwde oplossing zijn. Informele opvang kan lang goed gaan, maar wat als er meningsverschillen ontstaan over bijvoorbeeld de opvoeding of de financiën? Voor alle betrokkenen kan het beter zijn om de opvang officieel te regelen. Er worden dan afspraken gemaakt en je maakt aanspraak op begeleiding van de Pleegzorg organisatie en op een financiële vergoeding.

Hoe word je pleegouder van een bekend kind?

Als je de informele zorg officieel wilt regelen, kan dit via je gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot Jeugdhulp en Pleegzorg. Gemeenten zijn vrij in hoe ze deze toegang organiseren. Kijk voor meer informatie op de site van je gemeente.

Als de gemeenten jouw verzoek tot het formaliseren van de informele opvang goedkeurt, kun je je melden bij een Pleegzorg organisatie. De volgende stappen maken onderdeel uit van de procedure:

  • De Pleegzorg organisatie vraagt je om een machtigingsformulier in te vullen zodat de Raad voor de Kinderbescherming informatie in kan winnen over jezelf en je huisgenoten ouder dan 12 jaar. De Raad controleert of een van de gezinsleden een strafblad heeft. Mensen die veroordeeld zijn voor een geweldsmisdrijf of een zedendelict mogen geen pleegouder worden;
  • Een medische verklaring kan onderdeel uit maken van de procedure;
  • Als het kind al bij je woont, kan een voorlopig pleegcontract worden opgesteld. De datum van ondertekening van het pleegcontract is de startdatum voor de betaling van de pleegvergoeding;
  • Zodra alle formulieren zijn ingevuld, komt een medewerker van de Pleegzorg organisatie bij je thuis om een aantal dingen persoonlijk te bespreken. Je krijgt zo een reëel beeld van wat Pleegzorg inhoudt en wat de Pleegzorg organisatie voor je kan betekenen. Je krijgt een verslag van deze gesprekken;
  • Binnen maximaal 13 weken beslist de Pleegzorg organisatie op basis van het onderzoek of je officieel pleegouder kan worden;
  • Het voorlopige pleegcontract wordt omgezet in een definitief contract voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Wanneer is officiële Netwerkpleegzorg niet mogelijk?

Er zijn twee redenen waarom je niet officieel pleegouder kan worden, terwijl je wel zorgt voor een bekend kind:

1. Een of beide ouders van het kind woont/wonen op hetzelfde adres als het kind.

Dit komt bijvoorbeeld voor als grootouders voor hun kleinkind zorgen. Hun kind – de ouder van het kleinkind – kan in sommige gevallen dan ook bij de grootouders inwonen. Echter als ouder en kind op hetzelfde adres ingeschreven staan en de ouder(s) voedt(voeden) het kind daadwerkelijk op dan is officiële Netwerkpleegzorg niet mogelijk. De ouder wordt dan geacht zelf voor diens kind te zorgen.

2. Als je de voogdij hebt over het kind.

Als een derde de voogdij heeft over een kind wordt die geacht verantwoordelijk te zijn voor de opvoeding en verzorging van dat kind. Dat kan gebeuren als een of beide ouders zijn overleden. Er bestaat wel zoiets als ‘Pleegoudervoogdij’, maar dat is een speciale regeling die alleen van toepassing is als mensen al eerder officieel pleegouder zijn voor het betreffende kind (met een pleegcontract) en dat daarna een of beide pleegouder(s) de voogdij op zich neemt/nemen. Alleen dan kan het bestaande pleegcontract worden omgezet naar een pleegouder-voogd-contract. De pleegouders houden dan recht op begeleiding en de pleegvergoeding.